.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

به منظور ارزیابی مناسب هر دانش پذیر جهت ورود به دوره های IELTS و امکان تحصیل در دوره مناسب با توانمندی های خود نیاز است ،هر فرد در یک آزمون تعیین سطح  مجازی(آنلاین )به صورت صوتی یا تصویری با حضور استادمشخص به مدت 10 دقیقه  از طریق یکی از نرم افزارهایی که در زمان تماس موسسه  به دانش پذیر معرفی می شود، شرکت نماید و از سطح خود جهت ثبت نام اطمینان حاصل نمایدشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با IELTS ودارا بودن دانش زباني در سطح مياني آشنايي با كامپيوتر و اينترنت

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
مشخص شدن سطح هر دانشپذير جهت شركت در دوره هاي IELTS

مخاطبان
كليه علاقه مندان به حضور در دوره هايIELTS

مدت
3  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 به منظور ارزیابی مناسب هر دانش پذیر جهت ورود به دوره های IELTS و امکان تحصیل در دوره مناسب با توانمندی های خود نیاز است ،هر فرد در یک آزمون تعیین سطح  مجازی(آنلاین )به صورت صوتی یا تصویری با حضور استادمشخص به مدت 10 دقیقه  از طریق یکی از نرم افزارهایی که در زمان تماس موسسه  به دانش پذیر معرفی می شود، شرکت نماید و از سطح خود جهت ثبت نام اطمینان حاصل نماید.

هر فرد موظف است در زمان اعلام شده به موقع حضور داشته باشد تا فرایند تعیین سطح با اختلال مواجه نشود

 شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

در اختیارداشتن موبایل هوشمند یا کامپیوتر جهت ارتباط تلفنی(صوتی) یا تصویری ار طریق یکی از نرم افزارهای رایج مانند(WHATSUP ,SKYPE..) واینترنت  الزامی می باشد