.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 1. آشنايي با اصول اوليه كار با پايگاه هاي داده
 2. آشنايي با چگونگي ايجاد پايگاه هاي داده
 3. آشنايي با جداول, معيارها, فرمها و گزارشات در پايگاه هاي داده

 شرایط شرکت کنندگان
-آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
قابليت ايجاد بانك اطلاعاتي ‌با ACCESS

مخاطبان
افرادي كه علاقه مند به ساخت جداول Data base وبانكهاي اطلاعاتي هستند.

مدت
20  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. معرفي پايگاه داده Data Base
 2. موجوديت ، صفات خاصه، كليد اوليه، كليد خارجي ، ارتباطها، ركورد، فيلد و ...
 3.  مثال عملي (بدون استفاده از كامپيوتر) براي انواع ارتباطها
 4.  استاندارد سازي روابط
 5. شروع به كار با ACCESS 2016
 6. آشنايي با ACCESS
 7. آغاز و خروج از ACCESS
 8. ساخت پايگاه داده هاي خالي
 9. بستن پايگاه داده
 10. ساخت پايگاه داده به وسيله الگوها
 11. باز كردن فايل پايگاه داده
 12. درك رابط ACCESS 2016
 13. تغيير نماي قاب پيمايش
 14. باز و بسته كردن يك شيء
 15. نمايش يك شيء
 16. ورود وويرايش داده ها
 17. ورود ركوردهاي جديد
 18. ويرايش ركوردها
 19. باز كردن، ذخيره سازي و حذف فايل هاي ضميمه
 20. درج شيء OLE
 21. ورود داده ها در فيلدهاي چند مقداري
 22. تغيير اندازه سطرها و ستون هاي Datasheet
 23. نمايش آغاز جمع بندي
 24. پيمايش بين ركوردها
 25. ضميمه كردن فايل ها به ركوردها
 26. باز كردن، ويرايش و حذف اشياي OLE
 27. حذف ركوردها
 28. مرتب سازي ركوردها
 29. چاپDatasheet  و يا فرم ها
 30. كار با جداول
 31. طراحي جدول هاي مؤثر
 32. ساخت جدول از الگوها
 33. ذخيره جدول
 34. ساخت جدول در نماي Datasheet
 35. ساخت جدول به وسيله كپي سازي ساختار جدولي ديگر
 36. ساخت ليست SharePoint
 37. ساخت جدول در نماي طراحي
 38. مفاهيم كليدهاي اصلي و تركيبي
 39. تنظيم كليدهاي اصلي و تركيبي
 40. تغيير نام جدول
 41. حذف جدول
 42. كار با فيلدها
 43. باز كردن جدول در Design View
 44. باز چيني فيلدها
 45. درج وحذف فيلدها
 46. درك انواع داده
 47. تغيير نوع داده يك فيلد
 48. درك خصوصيات فيلد
 49. درك اندازه هاي فيلد
 50. تغيير اندازه يك فيلد
 51. تنظيم فرمت يك فيلد
 52. تنظيم عنوان يك فيلد
 53. تنظيم مقدار پيش فرض
 54. الزامي كردن فيلدها
 55. شاخص دار كردن يك فيلد
 56. بكارگيري تگ هاي هوشمند
 57. ايجاد ماسك هاي ورودي
 58. قواعد اعتبار سنجي
 59. ايجاد قواعد اعتبار سنجي براي ركوردها
 60. كار با روابط و جستجوها
 61. درك روابط
 62. ايجاد ارتباط بين دو جدول
 63. ويرايش يك رابطه
 64. حذف يك رابطه
 65. مرتب سازي Relationships
 66. چاپ گزارش رابطه اي
 67. نمايش وابستگي هاي اشياء
 68. مستند كردن بانك اطلاعاتي
 69. درك جستجوها
 70. ايجاد جدول جهت استفاده به عنوان فيلد جستجو
 71. ايجاد فيلد جستجو بر اساس جدول
 72. ايجاد فيلد جستجو با مقاديري كه شما تعيين مي كنيد
 73. برقراي فيلد چند مقداري
 74. جستجو و فيلتر كردن داده
 75. درك Find  و Replace
 76. پيدا كردن داده با استفاده از Find  و Replace
 77. جايگزين كردن داده با استفاده ازFind  و Replace
 78. فيلتر جهت نمايش ورودي هاي خالي و غيرخالي
 79. فيلتر كردن به وسيله Selection
 80. فيلتر كردن چندين مقدار
 81. استفاده از فيلترهاي متني
 82. فيلتر كردن به وسيله Form
 83. ذخيره يك فيلتر به عنوان يك پرس و جو
 84. ايجاد پرس و جوهاي ساده
 85. درك پرس وجوها
 86. ايجاد پرس وجوها با ويزارد پرس وجوي ساده
 87. شروع پرس وجوي جديد در نماي Query Design
 88. درج، مرتب سازي و حذف فيلدهاي پرس وجو
 89. تنظيم مرتب سازي فيلد
 90. اضافه كردن نام به فيلد پرس وجو
 91. درك معيار
 92. فيلتر كردن يك پرس وجو براي يك مقدار مشخص
 93. تعيين محدوده اي از مقادير
 94. تعيين محدوده اي از مقادير
 95. تعيين ليستي از مقادير
 96. پنهان كردن فيلد در قسمت نتايج پرس وجو
 97. تركيب معيار
 98. محدود كردن ركوردهاي بازگشتي
 99. * ايجاد پرس وجوهاي پيچيده ( در صورت نیاز یا داشتن زمان اضافی تدریس شود)
 100. درك پرس وجوهاي جمع بندي
 101. ايجاد پرس وجوي جمع بندي با ويزارد پرس وجوي ساده
 102. درك فيلدهاي محاسباتي
 103. ايجاد فيلد محاسباتي
 104. درك پرس وجوهاي عملياتي
 105. اجراي پرس وجويي براي ساختن جدول
 106. اجراي پرس وجوي Delete
 107. اجراي پرس وجوي Append
 108. اجراي پرس وجوي Update
 109. اعلان به كاربر براي ورود پارامتر
 110. درك ساختار دستوري پارامتر
 111. ايجاد فرم ها
 112. درك فرم ها
 113. ايجاد وذخيره يك فرم
 114. ايجاد فرم به وسيله ويزارد Form
 115. ايجاد فرم در نماي Layout
 116. ايجاد فرم در نماي Design
 117. ايجاد فرم در نماي Design
 118. چيدن فيلدها در فرم
 119. گروه بندي فيلدها به يكديگر
 120. تعريف ترتيب Tab در يك فرم
 121. تغيير دادن و فرمت كردن فرم ها
 122. نمايش سربرگ وپانويس
 123. تغيير اندازه بخش هاي فرم
 124. انتخاب بخش هاي فرم
 125. اضافه كردن عنوان فرم
 126. به كارگيري پيش تنظيمات AutoForm
 127. به كارگيري شيوه هاي AutoForm
 128. ايجاد شيوه هاي AutoForm همراه با مثال
 129. تنظيم حاشيه هاي داخلي و حاشيه هاي خارجي
 130. اضافه كردن برچسب
 131. فرمت كردن متن برچسب
 132. تغيير رنگ پيش زمينه
 133. اضافه كردن Hyperlivk
 134. اضافه كردن بخش برگه بندي شده
 135. قرار دادن آرم يا تصوير
 136. تنظيم فرمت بندي شرطي
 137. ايجاد و فرمت كردن گزارشات
 138. درك نماهاي گزارشي
 139. ايجاد يك گزارش ساده
 140. AutoForm يك گزارش
 141. پيش نمايش و چاپ يك گزارش
 142. ايجاد گزارش از طريق Report Wizard
 143. ايجاد گزارش در نماي Layout
 144. تنظيم اندازه صفحه و جهت چاپ
 145. تغيير دادن نوع چيدمان گزارش
 146. تنظيم حاشيه هاي صفحه
 147. تنظيم حاشيه ها و حاشيه هاي خارجي كنترل
 148. فرمت كردن متن گزارش
 149. تعيين اندازه و تراز فيلدهاي گزارش
 150. ايجاد كد شماره گذاري صفحات
 151. كار با داده هاي خارجي
 152. وارد كردن كاربرگ Excel
 153. اتصال به كاربرگ Excel
 154. مديريت جدول هاي لينك شده
 155. وارد كردن جدول از بانك اطلاعاتي ديگر Access
 156. وارد كردن داده از فايل متني جداسازي شده
 157. صادر كردن داده به Excel
 158. صادركردن داده به عنوان HTML
 159. صادر كردن داده به فايل متني ساده
 160. ذخيره كردن مشخصات ورود يا صدور
 161. استفاده از مشخصات ورود يا صدور ذخيره شده
 162. نگهداري بانك اطلاعاتي
 163. تنظيم مكان مطمئن
 164. ذخيره كردن در فرمت نسخه قبلي
 165. تبديل كردن به فرمت Access 2016
 166. پشتيبان گيري گرفتن از بانك اطلاعاتي
 167. مستند سازي بانك اطلاعاتي
 168. فشرده سازي و ترميم بانك اطلاعاتي
 169. تنظيم كلمه عبور روي بانك اطلاعاتي