.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 1.         آشنايي با انواع مدلسازي
 2.        آشنايي با قابليت هاي نرم افزاربراي ايجاد هندسه و شبكه هاي مورد نظر
 3.         آشنايي با قابليت هاي نرم افزار براي مدلسازي و شبيه سازي حركت سيالات در محيط هاي مختلف و تحليل مسائل انتقال حرارت.

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز. تسلط به مفاهيم تئوري و اصول ديناميك سيالات

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
كسب مهارت لازم در تحليل مسائل سيالات و انتقال حرارت مدلسازي مسائل و طراحي هاي ساده و پيچيده

مخاطبان
مورد استفاده مهندسان و دانشجويان رشته هاي مهندسي مكانيك، شيمي، نفت، پتروشيمي، عمران و ...

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. آشنايي با شبکه بندي و انواع آن
 2. توليد شبكه سازمان يافته، بي سازمان و چندبلوكي
 3. آشنايي با محيط مدل سازي انسيس در Design Modeler
 4. ساخت هندسه و ایجاد مدل در Design Modeler و حل مثالهای مرتبط
 5. آشنايي كلي با Ansys workbench و محيط كاري FLUENT
 6. توضيح كلي منوهاي نرم افزار Fluent و روند وارد كردن مدل به نرم افزار و تنظيم شرايط مرزي مربوطه
 7. بررسي و آشنايي با تمام شرايط مرزي در كاربردهاي مختلف
 8. توانايي انجام حداقل دو مورد پروژه در مورد انتقال حرارت هدايت و جابجايي
 9. مدل زانويي براي تركيب آب گرم و سرد و بررسي انتقال حرارت در آن
 10. انتقال حرارت درون جسم جامد
 11. ديدن جوابهاي خروجي و post processing
 12. آشنایی با مواد و تعریف خواص آنها
 13. حل مثالهای مرتبط
 14. آشنایی با روش حجم محدود و تنظیمات حلگر
 15. آشنايي و تشريح مدلهاي تلاطم و حل مثالهای مرتبط
 16. مدلسازي جريان قابل تراكم مادون صوت و مافوق صوت در قالب دو مثال 1- جريان داخلي درون نازل 2- جريان خارجي روي بال
 17. مدلسازي جريان غير دائمي به كمك مثال
 18. آزمون عملی پایان دوره