.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه2نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه2 نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. مقررات کلی و ظوابط طراحی و اجرا( مدارک مورد نیاز ، عوامل اصلی ، عوامل فرعی، روشهای طراحی)
  2. پوسته خارجی ساختمان ها
  3. تاسیسات مکانیکی
  4. روشنایی
  5. روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن
  6. گونه بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی-سرمایی سالانه
  7. گروه بندی کاربری ساختمان ها
  8. ضرایب  هدایت حرارتی مصالح متداول
  9. ضرایب هدایت حرارتی جدارهای نورگذر و بازشوهای ساختمانی