.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه2 نظارت و طراحي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 نظارت و طراحي گروه معماري

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • آشنایی با روش های طراحی معماری در بافت های تاریخی شهر ها
  • آشنایی با روش های نوسازی بناها در بافت های غیرتاریخی شهرها و سکونت گاه های غیر رسمی
  • آشنایی با عوامل هماهنگ کننده معماری با بافت شهری زمینه آن
  • مرمت، به سازی و نوسازی از دیدگاه معماری (با توجه به معماری منظر، عوامل زیست محیطی و ...)