.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمندي نيروي انساني در زمينه كاركردن حسابداري با نرم افزار سامانشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با حسابداري مقدماتي و ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
ارائه صورت هاي مالي توسط پرينت برنامه ثبت اسناد مالي ارائه گزارشات حسابداري

مخاطبان
1- مورد استفاده افرادي كه كارمند وشاغلين بخش حسابداري 2-دانشجويان رشته حسابداري 3-ساير علاقه مندان

مدت
20  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

• معرفي كدينگ حسابها
• معرفي سر قصل حسابها در سطوح كل – معين – تفصيلي
• آشنايي با نحوه معرفي حسابها در سيستم نرم افزاري و تنظيم و ثبت سند حسابداري
• آشنايي با نحوه صدور چك و رويداد هاي مختلف مربوطه به آن
• آشنايي با دريافت چك و رويدادهاي مختلف مربوط به آن
• صدور فاكتور خريد و فروش و فاكتور هاي مرجوعي
• آشنايي با انبار ( ورود و خروج از انبار – و انتقال كالا ها بين انبار )
• آشنايي با نحوه تهيه Backup و بازيابي
• آشنايي با انواع گزارشات ( ترازنامه – سود و زيان – منابع و مصارف – گردش وجوه نقد – نمودارهاي مالي )-حقوق و دستمزد
• آشنايي با دفاتر قانوني ( دفتر روزنامه – كل – معين ) و رويت گردش حسابها
• آشنايي با نحوه بستن حسابها و انتقال حسابهاي دائم به دوره هاي جديد و ايجاد سند افتتاحيه در سال هاي جديد