.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

كسب توانايي ها و مهارت هاي استفاده از نرم افزار word و power point  به هدف انجام پروژه ها و تحقيقات دانش آموزيشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز گروه سني 12 تا 17 سال

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با اعمال پايه اي واژه پرداز - شكل دادن به متون - صفحه آرايي يك متن -قابليت ايجاد اسلايد جهت ارائه مطالب

مخاطبان
دانش آموزان علاقه مند به كسب مهارت هاي كامپيوتر

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

word 

آشنايي با محيطWord 2016
اجزاي محيط Word 2016
بررسي Microsoft Office Button
باز كردن يك Document ، حركت در آن وبستن آن
ايجاد و ذخيره يك Document
Undo و Redo
پيش نمايش و چاپ يك Document
انتخاب متن به روشهاي مختلف
بررسي سر برگ Home از نوار Ribbon
فريم Clipboard
فريمFont
فريمparagraph
فريمStyle
بررسي سربرگview از نوار Ribbon
نمايشDocument در حالتهاي مختلف (Document view)

بررسي فريمzoom از view Tab

ويرايش و اصلاح Document
Insert Mode, Overtype Mode

حذف يا پاك كردن متن يا بخشي ار آن

ايجاد منتهاي ذخيره شده(saved text)

اصلاح خطاهاي گرامري و املائي در Word

Microsoft office button /Word options/Proofing /Auto Correct options تصحيح خودكار

تنظيم و تغيير در نمايش Document
كار كردن با Template ها

پياده سازي يك Templateديگر روي Documentفعال

اضافه كردن سر صفحه و پا صفحه (Header and Footers)

تنظيم و كنترل محتويا ت داخل يك صفحه

شكستن صفحه و خط بصورت دستي

درج اطلاعات در Table و Column
درج اطلاعات در ستون ها يا Column

ايجاد ليست هاي مرتب با استفاده از   Top Stopها

درج اطلاعات در جدول Table

ايجاد جدول و اعمال پايه براي دستكاري جدول

قالب بندي اطلاعات درون جدول Format Table

انجام عمليا ت محاسباتي در جدول

ايجاد جداول در كنار هم و قالب بندي جداول تو در تو

ايجاد كادر براي صفحه و پاراگراف و تغيير رنگ پس زمينه پاراگراف
 Border and Shading

كار با  Symbol , Graphic
درج و اصلاح تصوير در Word

ايجاد متنهاي تجملي با Word Art

قالب بندي حرف اول از اولين كلمه يك پارگراف(Drop Cap)

رسم و اصلاح Shape

تغيير ترتيب قرار گرفتن عناصر

انتخاب عناصر

حذف و تغييرات ظاهريكار با Text wrapping

درج Symbol

ايجادlabel ,E-mail Message , Form Letter
بررسي سربرگ page layout
فريم Page Setup

 Columns ايجاد متن بصورت ستوني

انجام كارهاي مشترك با ديگران

اضافه كردن توضيحات (Comments) به متن

قراردادنPassword براي محافظت از Document

جلوگيري از اعمال تغييرات توسط ساير كاربران

ذخيره خودكار

تهيه نسخه پشتيبان

تنظيمات word2016

خصوصي سازي Quick Access Toolbar

ايجادShortcut  يا كليدهاي ميانبر اختصاصي

ايجاد سند و تنظيم آن براي استفاده در خارج از Word

مهارت ششم Power Point 
معرفي نرم افزار و كاربرد آن
معرفي اجزاي مختلف پنجره
باز كردن و بستن فايلها
ايجاد فايل جديد و ذخيره فايل
استفاره از نوار Ribbon
نمايش و يا پنهان كردن نوار ابزارهاي مربوط به برنامه كاربردي
حذف و اضافه كردن اسلايد  با layout  مناسب
كپي كردن و يا حركت دادن اسلايد ها داخل همان فايل ارائه مطلب يا ميان ديگر فايلهاي ارائه مطالب.
Zoom
رمز گذاري فايل
تغيير مشخصات فايل Properties
تغيير شيوه نمايش يا نماها و درك كاربردهاي مختلف حال تهاي نمايش ارائه مطلب
انتخاب طرح مناسب از بين طرحهاي موجود براي يك اسلايد جديد Slide layout
كسب مهارت در ايجاد عنوانهاي اسلايد: استفاده از عناوين متفاوت براي هر اسلايد به منظور تشخيص اسلايدها در نماي outline هنگام حركت در نماي slide show
كسب تجربه در ايجاد محتواي اسلايد: استفاده از عبارات فشرده ي كوتاه، علامت گذاري ها و شماره گذاري اتوماتيك.
استفاده از طراحي هاي موجود Slide Design
تغيير رنگ پس زمينه ي اسلايدهاي معين يا تمام اسلايدها.
افزودن متن در پاصفحه ي اسلايد هايي معين يا تمام اسلايدهاي يك فايل ارائه مطلب.
اعمال شماره گذاري اتوماتيك اسلايد، تاريخ به روز شد ه اتوماتيك و يا تاريخ به روز نشده را به پاصفحه ي اسلايدهايي معين يا تمام اسلايدهاي يك فايل ارائه مطلب.
استفاده از دستورهاي Copy و Cut براي اسلايدها و اجزاي آنها
تغيير شكل ظاهري متن Format فونت و رنگ و سايز و ...
بالت و شماره گذاري در سطوح مختلف
غلط گيري املايي و گرامري
ايجاد نمودار و اعمال تغييرات كامل بر روي آن
ايجاد  Chart سازماني و كار بر روي آن
ايجاد جدول و تغييرات آن
افزودن يك شئ گرافيكي ( عكس، تصوير، شئ ترسيمي ) به اسلايد و تغيير اندازه و يا حذف اشياء گرافيكي و نمودارهاي يك فايل ارائه مطلب.
Rotate  و Flip و ترازبندي شكل گرافيكي
Insert shape  نوشتن درون اشكال و كار بر روي shape ها
گروهبندي شكلها و تغيير در ترتيب قرار گرفتن اشكال
ايجاد Slide master
ايجاد Animation بر روي اسلايدها Animation Schemes 
ايجاد و طراحي انيميشنهاي شخصي Custom animation
كار بر روي انيميشنها (تغيير زمان و سرعت و ترتيب و ...)
افزودن جلوه هاي عبور Slide transition
مخفي كردن اسلايدها
Insert/hyperlink لينك ها
اضافه كردن صدا و فيلم Insert/ movies and sounds
تغيير Background
ايجاد دكمه هاي فرمان و كاربردي Slide show/ Action buttons
تنظيم زمان هر اسلايد Rehears Timing
تعريف ليست نمايش شخصي Custom Shows
طراحي و ايجاد البوم عكس Insert/Picture/New photo Album
نمايش اسلايدها slide show  از ابتداي فايل يا از اسلايد جاري
روشهاي ارائه مطلب
ايجاد اسلايد براي چاپ و ايجاد handout
تنظيمات اسلايد و تغيير جهت چرخش اسلايد به حالت افقي يا عمودي، تغيير سايز كاغذ.
اضافه كردن مطلب به اسلايدها Note
مشاهده پيش نمايش چاپ و چاپ اسلايدها با فرمتهاي مختلف
بكارگيري ابزار هدايت در زمان نمايش اسلايدها
استفاده از ابزارهاي علامت گذاري در زمان نمايش اسلايدها
تعريف پروژه و اجراي آن براي دانشجويان
استفاده از الگوهاي موجود جهت تمرين