.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

1- آشنایی با مفاهیم و کلیات GIS
2- آشنایی با کاربردهای GIS در علوم مهندسي
3- بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان بوسیله نرم افزار ArcGIS
4- آماده سازي داده ها يا انجام عمليات GIS Readyشرایط شرکت کنندگان
- كارشناس يا تكنسين مرتبط با اطلاعات مكاني - دانشجويان رشته هاي مخلف مرتبط با علوم زمين(نقشه برداري، زمين شناسي، شهرسازي و ...)

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
- آشنايي با مفاهيم و كليات نرم افزار ArcGIS - توانايي بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان بوسيله نرم افزار ArcGIS

مخاطبان
- كارشناسان سازمان هاي دولتي مرتبط با اطلاعات مكاني و نقشه - كارشناسان شركت هاي مشاور خصوصي مرتبط با اطلاعات مكاني و نقشه - دانشجويان رشته هاي مخلف مرتبط با علوم زمين(نقشه برداري، زمين شناسي، شهرسازي و ...)

مدت
32  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

آشنايي با مفاهيم کلي داده هاي مکاني و نقشه
تعريف و تاريخچه GIS
مفهوم داده هاي مکاني و توصيفي
منابع داده مکاني GIS
 اجزاي GIS
مدل هاي داده اي مکاني (داده هاي برداري و رستري) مزايا و معايب
داده، اطلاعات، داده هاي رقومي و غير رقومي
سيستم هاي مديريت پايگاه داده DBMS و پايگاه داده زمين مرجع (Geodatabase)
مقايسه هزينه و منافع پياده سازي GIS
مدل سازي در GIS و کاربردهاي GIS
سيستم مختصات، سيستم تصوير و زمين مرجع سازي (ژئورفرنس نمودن) در GIS و مرجع دهي ارتفاعي
آشنايي با سيستم تعيين موقعيت جهاني (GPS)
آشنايي با محيط نرم افزار ArcMap و کار با ابزارهاي استاندارد و عمومي آن
معرفي انواع فرمت هاي داده اي قابل نمايش در ArcGIS
برداشت اطلاعات توصيفي و لينک اين اطلاعات به موقعيت مکاني عوارض
نحوه ساخت لايه نقطه اي از فايل هاي متني داراي داده هاي مختصاتي
آشنايي با نوع هاي داده اي و نحوه ايجاد لايه هاي خطي، نقطه اي و پليگوني در محيط ArcGIS به همراه نحوه ساخت فيلدهاي اطلاعات توصيفي
تعيين و تبديل سيستم هاي مختصات
ايجاد و تغيير سيمبولوژي لايه هاي خطي، نقطه اي و پليگوني
ذخيره سازي و نمايش يک پروژه در محيط ArcMap
ژئورفرنس نمودن تصاوير رستري
ويرايش در محيط GIS
معرفي خصوصيات لايه هاي اطلاعاتي
كارتوگرافي و Symbology  لايه هاي اطلاعاتي
برچسب گذاري، و مديريت برچسب¬ها
استخراج المان هاي آماري و تهيه نمودارها(Charts)
بررسي نقشه هاي پوششي کشوري 25000/1 ، 1:2000 و تهيه فايل SHP از نقشه هاي مذكور

Import ، Export  و Convert نمودن انواع لايه هاي اطلاعاتيSelect  نقاط مربوط به يک لايه و خروجي گرفتن از آن نقاط بصورت SHP
كار با جداول اطلاعاتي(Tables)، کار با فيلدها و محاسبات
Calculate Geometry
پرس و جوي هاي توصيفي(Attribute Select By)
پرس و جوي هاي مكاني(Select By Location)
اتصال جداول توصيفي به نقشه (Relate, Join)
توابع همپوشاني Overlay
تهيه خروجي Layout
ابزار Attachment و كاربردهاي آن
كار با ابزار Effects
Bookmarks
كار با تعدادي از ابزارهاي ماژول پردازش اطلاعات مكاني Geoprocessing نرم افزار ArcMap
آشنايي با محيط نرم افزار ArcCatalog
Conversion Tools آيتم layer to KML