.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي دانش پژوهان به شبيه سازي واحدهاي شيميايي و پتروشيميايي در حالت پاياشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز آشنايي با اصول عمليات واحد و مهندسي فرآيند

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
دانش پژوهان پس از شركت در اين دوره، علاوه بر آشنايي با تجهيزات (Equipments)، توانايي كاربرد اين تجهيزات را به تنهايي و شبيه سازي در حالت Steady State مجموعه هاي فرآيندي را كسب خواهند نمود.

مخاطبان
پرسنل عمليات ومهندسي شركت كربنات سديم كاوه

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

جريانها و ورود اطلاعات مربوط به آنها

DATA BROWSE MODEL LIBRARY و منوي RUN

جريانهاي حرارت و كار و ورود اطلاعات مربوط به آنها

انتخاب COMPONENTS و انتخاب PROPERTIES

نصب و ورود اطلاعات مربوط به MIXERS و SPLITTERS

نصب و وود اطلاعات مربوط به SEPARATORS

نصب و ورود اطلاعات مربوط به HEAT EXCHANGERS

مبدل هاي حرارتي نوع COOLER و HEATERS، مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله

مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله، كولرهاي هوايي M HEAT X ، لينك نرم افزار به ASPEN B-JAC

دستگاه هاي تغيير دهنده فشار - پمپ ها، منحني هاي عملكرد پمپ ها، كاويتاسيون

كمپرسورهاي تك مرحله اي، انواع كمپرسورها، آنتي مرج، ديوار سنگي

كمپرسورهاي چند مرحله اي، ولوها، لوله و خط لوله

برج هاي تقطير و جذب

MODEL ANALYSIS TOOLS, DESIGN SPEC, SENSIVITY ANALYSIS, OPTIMIZATION

EXAMPLE: METHYL CYCLO HEXANE و كاربرد و اعمال موارد فوق در مورد اين برج

تعريف واكنش هاي شيميايي و ورود داده هاي مربوط به واكنش

انتخاب راكتورها، ورود داده ها و اجراي شبيه سازي مربوط به رآكتورها

رآكتورهاي PLUG, BATCH, CSTR و كليات كاملتر در مورد شبيه سازي آنها

شبيه سازي محلول هاي الكتروليت

معرفي نفت خام و ورود خصوصيات آن به نرم افزار

شبيه سازي دستگاه هاي مصرف كننده نفت خام