.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آموزش مهارت هاي طراحی، مونتاژ و تحليل قطعات و مکانيزم ها ، به هدف شبيه سازي سريع و ارزيابی کيفيت محصول قبل از ساخت توسط نرم افزار SolidWorksشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با رسم فني و نقشه كشي صنعتي آشنايي مقدماتي با دروس پايه مهندسي مكانيك

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ترسيم قطعات (Pat Design) توانايي تهيه نقشه از قطعات (Drafting & Drawing) توانايي تحليل مكانيكي قطعات و مكانيزمها (CAE) آشنايي مقدماتي با ارزيابي قطعات براي مرحلة ساخت (CAM)

مخاطبان
افرادي كه در پروژه هاي ساخت تجهيزات مكانيكي مشاركت دارند يا در صنايع ساخت و توليد، مكانيك خودرو و صنايع مرتبط با مهندسي مكانيك سيالات و جامدات مشغول به كار مي باشند.

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

- معرفی قابليتهای نرم افزار SolidWorks 2019

- معرفی محيط نرم افزار SolidWorks 2019

- ترسيمات دو بعدی و معرفی قيود

- استفاده از "Smart Dimension"

- تکاليف مربوطه با راهنمای جامع

- ترسيم قطعات (مدلهای Part)

- استفاده از دستورهای "base" ، "boss"، "cut"، "shell" و "fillet" و ساير "Feature" ها برای ترسيم قطعات سه بعدی

- استفاده از دستور "Revolved boss" برای ترسيم

- استفاده از دستور "Swept" برای ترسيم

- اندازه گيری فواصل برای قطعات "Part"

- نمايش قطعه برش خورده

- ايجاد نوشته بر روی يک قطعه

- معرفی انواع "Pattern" و "Curve Driven Pattern"

- تعيين سيستم احاد مناسب

- تکاليف مربوطه با راهنمای جامع

- ترسيم چرخ يک خودرو

- ترسيم "Turbo Fins"

- ترسيم يک چرخ دنده

- ترسيم به کمک "Curve Driven Pattern"

- - ترسيم سه بعدی با استفاده از صفحات (3D Sketching with planes)

- تعريف صفحات

- اضافه کردن قيود هندسی

- ايجاد "Loft Surface"

- معرفی جعبه ابزار "Selection Manager"

- تکاليف مربوطه با راهنمای جامع

-  ترسيم يک ماشين مسابقه ای و مونتاژ اجزای آن (بررسی و معرفی نمودار درختی)

-  روش ترسيم بال هواپيما با استفاده از دستور "Loft Surface"

-  استفاده از دستور "Loft" برای يک ترسيم ساده

-  معرفی قابليتهای "Surface design"

-  ايجاد سطوح با استفاده از Wire frame

-  يکپارچه سازی سطوح

-  معرفی دستورهای Extrude surface، Revolve surface، Boundary surface، Filled surface، Planar surface، ...

-  معرفی Design Table

-  کاربرد همزمان Excell و Solidworks برای ايجاد Design Table

-  استفاده از Equations

-  In-Class Project#3

-  معرفی محيط Drawing

-  معرفی تمامی تنظيمات برای ايجاد يک نقشه ايده آل از قطعات

-  نمايش نمای برش خورده قطعات

-  تنظيم نماها در راستای مناسب

-  نمايش جزئيات روی نقشه

-  تکميل و ويرايش جدول برای نقشه

-  استفاده از هاشور

-  اضافه کردن نماهای مورد نياز به محيط نقشه کشی

-  معرفی 3D Glass visualization

-  قابليتهای پيشرفته Feature ها در محيط Part Design

-  روش استفاده از دستور Flex

-  روش استفاده از دستور Draft

-  روش استفاده از دستور Fillet، Rib، Dome، Deform و ...

-  معرفی محيط Assembly Design

-  معرفی Standard mates

-  معرفی Advanced mates

-  معرفی Mechanical mates

-  معرفی Layout و Block ها

-  ترسيم يک جرثقيل دو بعدی و مونتاژ آن با استفاده از Block  ها

-  مونتاژ قطعات يک گيرة فشاری "Toggle Press"

-  کار با قطعات مونتاژ شده

-  حرکت دادن قطعات متحرک يک گيرة فشاری "Toggle Press"

-  بدست آوردن ابعاد از قطعات مونتاژ شده

-  مونتاژ قطعات سه نظام و استفاده از Linear Coupling Mate برای حرکت هماهنگ قطعات

-  معرفی کاربردهای Advanced Mates

-  تکاليف مربوطه

-  ايجاد انواع مفصلهای مسطح (Planar Joints)

-  مونتاژ و بررسی يک مکانيزم چهار "Link" ی شامل "Pin-Joint".

-  مونتاژ و بررسی يک مکانيزم چهار "Link" ی شامل يک "Pin-in-Slot".

-  مونتاژ و بررسی يک مکانيزم چهار "Link" ی شامل يک "Sliding Joint".

-  مدلسازی ديناميکی حرکت رفت و برگشتی سيلندر يک موتور احتراق داخلی چهار زمانه و تحليل نيروها

-  استفاده از نوار ابزار "Motion Manager" برای بررسی حرکت قطعات مونتاژ شده متحرک

-  بررسی سينماتيکی و نمايش حرکت يک مکانيزم چهار "Link" ی و دنبال کردن نقاط متحرک

-  غير فعال کردن قيدهای بکار رفته در مونتاژ و بررسی حرکت

-  اصول استفاده از قابليتهای بهينه سازی

-  دستيابی به "Factor Of Safety" يک قطعه تحت بار اعمال شده

-  تنظيمات اوليه، تعريف مواد، ايجاد قيود ، اعمال نيرو و حل مسئله

-  مشاهده نتايج و ايجاد گزارش تحليل.

-  تکاليف مربوطه با راهنمای جامع

-  In-Class Project#1-

-  معرفی توانايی های "Photoworks"

-  استفاده از "Scene Editor" و تنظيمات لازم برای تهية تصاوير واقعی از اجسام شيشه ای

-  اضافه کردن نور به يک "Scene"

-  معرفی تنظيمات لازم برای ايجاد انواع تصاوير دلخواه

-  تکاليف مربوطه با راهنمای جامع

-  In-Class Project#2- 

-  معرفی "edrawing" و حل مثال

-  متحرک سازی مدل

-  ايجاد لايه های مختلف

-  اتصال نماها

-  In-Class Project#4