.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي فارغ التحصيلان مهندسي صنايع و همچنين ساير علاقه مندان به مهارت برنامه ريزي و كنترل پروژه و مديريت پروژه ها، در بكارگيري مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه در نرم افزار Primavera.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با سيستم عامل ويندوز آشناي با مفاهيم تئوري برنامه ريزي و كنترل پروژه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
تعريف پروژه ، فعاليتها ، ساختار شكست كار ، برنامه ريزي زماني ، تخصيص منابع ، كنترل و به روزآوري پروژه و تهيه گزارشات مربوطه در حد موارد مطرح شده در سرفصل دوره

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي نظير صنايع، برق، مكانيك، كامپيوتر و ... كارشناسان تحليل پروژه و مهندسين ناظر و كارشناسان تيم هاي كنترل پروژه

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1.       مفاهيم پروژه و مديريت پروژه از جمله تعريف پروژه، مشخصات پروژه، چرخه حيات پروژه، اهداف پروژه، كارفرما، موارد قراردادي و ...
 2.      آشنايي با استاندارد PMBOK.
 3.       مفهوم EPS و تعريف آن.
 4.      مفهوم OBS و تعريف آن.
 5.       تعريف پروژه و ويژگيهاي آن.
 6.     مفهوم WBS و تعريف آن.
 7.       تعريف فعاليتها و مشخصات آنها Activity Type.
 8.       تشريح و ايجاد انواع فعاليتها.
 9.       ورود زمان انجام فعاليتها (Duration).
 10.      تشريح انواع روابط، ورود روابط بين فعاليتها با استفاده از مفاهيم پيش نياز و پس نياز (Successor , Predecessor) با روشهاي مختلف.
 11.       تعريف و تغيير تقويم پروژه ها (Calendar).
 12.       تشريح تكنيكهاي برنامه ريزي.
 13.       ترسيم شبكه پروژه به روش CPM، انجام محاسبات زمان بندي.
 14.       تشريح مفاهيم مسير بحراني (Critical Path) و شناوري ها (Float).
 15.      آشنايي با انواع شناوريها و نحوه به دست آوردن آنها.
 16.      تنظيمات نمودار گانت، جدول فعاليتها و ساير نمودارها.
 17.       مفهوم نقش (Role) و منبع (Resource) و ارتباط آنها با يكديگر.
 18.     تعريف منابع و مشخصات آنها.
 19.       تخصيص منابع به فعاليتها (Resource Assignment).
 20.       تحليل وضعيت منابع با استفاده از نمايش هاي:
 21.       Task Usage Profile, Spreadsheet Resource Usage, Spreadsheet Usage Profil.
 22.       تشريح مفهوم تخصيص بيش از اندازه يا تداخلي (Over Allocation).
 23.       تسطيح منابع .(Leveling)
 24.       تعريف هزينه ها Expenses.
 25.       گزارشات مصرف منابع (Workload) و گزارشات Cash Flow.
 26.       ساختن گزارشات جديد.
 27.      تشريح انواع درصد پيشرفت.
 28.       ترسيم نمودار S-Curve براي پيشرفت زماني برنامه ريزي شده در اكسل.
 29.       تعريف ارزش وزني فعاليتها در پروژه (Weight Factor)، محاسبه درصد پيشرفت وزني (فيزيكي)، رسم نمودار S-Curve، پيشرفت فيزيكي در اكسل.
 30.      تشريح مفهوم پروژه هدف (Baseline)، ايجاد و نمايش آن در كنار نمايش فعلي پروژه.
 31.       فرآيند كنترل پروژه.
 32.       بروزرساني پروژه (Tracking & Updating) از طريق پيگيري و ثبت اتفاقات پروژه.
 33.       تحليل وضعيت پروژه.
 34.       گزارش مشكلات و دلايل تاخير هر فعاليت و پروژه و ارائه پيشنهاد براي حل آنها.
 35.       اهميت پيگيري و مستندسازي اتفاقات پروژه.
 36.       آشنايي با ابزارهاي فيلتر (Filter) ، Activity Code ، Project Code و كاربردهاي آنها.
 37.      تنظيمات نمايش اطلاعات پروژه و چاپ (Print).
 38.       آناليز پروژه با استفاده از روش ارزش كسب شده (Earn Value Method).