.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

       توانمندي نيروي انساني در زمينه كاركردن حسابداري با نرم افزار سامان،شایگان ، هلو و سپیدار سیستمشرایط شرکت کنندگان
1-تسلط كامل به حسابداري 2-آشنايي با ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1.ارائه صورت هاي مالي توسط پرينت برنامه 2.ثبت اسناد مالي 3.ارائه گزارشات حسابداري

مخاطبان
1- مورد استفاده افرادي كه كارمند وشاغلين بخش حسابداري 2-دانشجويان رشته حسابداري 3-ساير علاقه مندان

مدت
72  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 نرم افزار سامان

 1. معرفي كدينگ حسابها معرفي سر قصل حسابها در سطوح كل – معين – تفصيلي
 2. آشنايي با نحوه  ثبت رویدادهای مالی و صدور چك و صندوق در سامان
 3. صدور فاكتور خريد و فروش و فاكتور هاي مرجوعي
 4. آشنایی با انواع گزارشات ترازنامه و سود و زیان
 5. آشنايي با انبار ( ورود و خروج از انبار – و انتقال كالا ها بين انبار )
 6.  آشنايي با نحوه بستن حسابها و انتقال حسابهاي دائم به دوره هاي جديد و ايجاد سند افتتاحيه در سال هاي جديد 
 7.  آشنایی با نحوه پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در سامان
 8. آشنایی با نحوه تهیه لیست حقوق و دستمزد و ثبت پرداخت حقوق در سامان

نرم افزار شایگان

 1. معرفي كدينگ حسابها-معرفي سر قصل حسابها در سطوح كل – معين – تفصيلي
 2. آشنايي با نحوه ثبت رویداد های مالی وصدور چك و صندوق درشایگان
 3. صدور فاكتور خريد و فروش و فاكتور هاي مرجوعي
 4.  آشنايي با انواع گزارشات ( ترازنامه – سود و زيان
 5.  آشنایی با انبار ( ورود و خروج- انتقال کالا بین انبارها)
 6.  آشنایی با نحوه بستن حساب ها و انتقال حسابهای دائمی به دوره های جدید و ايجاد سند افتتاحيه در سالهاي جديد
 7.  اشنایی با نحوه پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در شایگان

نرم افزار هلو

 1. معرفي كدينگ حسابها-معرفي سر قصل حسابها در سطوح كل – معين – تفصيلي
 2. آشنايي با نحوه ثبت رویداد های مالی وصدور چك و صندوق درهلو
 3. صدور فاكتور خريد و فروش و فاكتور هاي مرجوعي
 4. آشنايي با انواع گزارشات ( ترازنامه – سود و زيان
 5.  آشنایی با انبار ( ورود و خروج- انتقال کالا بین انبارها)
 6.  آشنایی با نحوه بستن حساب ها و انتقال حسابهای دائمی به دوره های جدید
 7.  اشنایی با نحوه پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در هلو

نرم افزار سپیدار سیستم

 1. معرفي كدينگ حسابها-معرفي سر قصل حسابها در سطوح كل – معين – تفصيلي
 2. آشنايي با نحوه ثبت رویداد های مالی وصدور چك و صندوق درسپیدار
 3. صدور فاكتور خريد و فروش و فاكتور هاي مرجوعي
 4. آشنايي با انواع گزارشات ( ترازنامه – سود و زيان
 5. آشنایی با انبار ( ورود و خروج- انتقال کالا بین انبارها)
 6.  آشنایی با نحوه بستن حساب ها و انتقال حسابهای دائمی به دوره های جدید
 7. اشنایی با نحوه پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در سپیدار
 8. آشنایی با نحوه تهیه لیست حقوق و دستمزد و ثبت پرداخت در حقوق