.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توجه به مفاهيم پايه ،اصول تئوري و تاريخ معماري به عنوان زمينه پروژه هاي عمليشرایط شرکت کنندگان
علاقه مندان به طراحي داخلي و دانش پژوهان و دانش جويان دوره هاي معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با تاريخ دوره باستان شناخت و بكارگيري مفاهيم پايه تجسمي در معماري داخلي درك مفاهيم پايه و عناصر بصري و مباني رنگ

مخاطبان
دانش پژوهان و علاقه مندان به طراحي داخلي و معماري

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • تعاريف مباحث پايه
 • هنر اوليه
 • تعاريف مفاهيم پايه و عناصر بصري 
 • هنر و معماري گهواره تمدن (بين النهرين)
 • هنر و معماري مصر باستان
 • هنر و معماري تمدن هاي اژه اي
 • مباني رنگ
 • شناخت عناصر كلاسيك
 • هنر و معماري يونان باستان
 • هنر و معماري اتروريايي
 • شناخت مقوله فضا در هنر و معماري،مبحث مكان ،عوامل موثر در ادراك فضا
 • هنر در معماري روم باستان و دوران صدر مسيحيت (دوران پي گرد و بازشناسي)