.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانايي طراحي باغ-باغچه و محوطه سازيشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با نرم افزارهاي ترسيمي و مباني طراحي معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
شناخت مباني طراحي منظر آشنايي با تاريخ منظرپردازي در ايران و جهان سير از مطالعات تا طراحي منظر طراحي محوطه و منظر

مخاطبان
علاقمندان به طراحي منظر و باغ آرايي

مدت
45  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • تاريخچه هنر باغ آرايي
  • آموزش مباني طراحي منظر
  • ارائه برنامه اول و بررسي توسعه و تحول سبك باغهاي معاصر جهان
  • بررسي مصاديق
  • توضيح برنامه دوم و تحليل آثار
  • آموزش باغهاي رسمي و هندسي ايران و جهان
  • توضيح برنامه نهايي و ژوژمان باز و تحليل برنامه دوم
  • آموزش باغهاي طبيعي
  • اسكيس هاي كوتاه مدت
  • كركسيون نهايي پروژه نهايي