.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش مهارتها ي كار با نرم افزار به نقشه برداران در زمينه نقشه برداري عمران، راه، آب، خاكبرداري و خاك ريزي و قدرتمند ساختن متخصصين نقشه برداري در زمينه محاسبات  احجام خاكي

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با ويندوز. توصيه مي گردد شركت كنندگان به نرم افزار Autocadتسلط كافي داشته باشند .

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي و طراحي خط پروژه و محاسبه احجام عمليات خاكي.

مخاطبان
كارشناسان و تكنسنين هاي نقشه برداري ،آب ، راه

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

:: سر فصل دوره آموزش نرم افزار AutoCad Civil 3D:
1 ساخت پروژه و انجام تنظیمات مربوطه
- ایجاد پروژه جدید
- مدیریت پروژه ها
- تنظیمات فایل های خروجی
2 مدیریت بانک اطلاعاتی نرم افزار AutoCad Civil 3D
- تنظیمات مربوط به نحوه نمایش و ایجاد نقاط
- انواع روش های ایجاد نقاط در پایگاه داده نرم افزار AutoCad Civil 3D
- ورود و خروج فایل های متنی به بانک اطلاعاتی نرم افزار AutoCad Civil 3D
- گزارش گیری برای پیاده سازی و میخ کوبی مسیر
3 محاسبه سطوح و منحنی میزان
- روش های ایجاد سطوح برای پروژه
- نحوه ویرایش سطوح و منحنی میزان
- تهیه نقشه شیب و مدل های ارتفاعی
4 محاسبه احجام عملیات خاکی در سایت ها
- تعریف سایت
- محاسبه حجم به روش های section,composite,grid
- آماده سازی خروجی و گزارش نویسی
5 طراحی مسیر
6 تهیه پروفیل های طولی و عرضی
7 طراحی خط پروژه
8 طراحی الگوهای تیپ
9 معرفی پارامترهای طراحی و محاسبه احجام عملیات خاکی