.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توجه به مفاهيم پايه ،اصول تئوري و تاريخ معماري به عنوان زمينه پروژه هاي عمليشرایط شرکت کنندگان
علاقه مندان به طراحي داخلي و دانش پژوهان و دانش جويان دوره هاي معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با تاريخ دوره باستان شناخت و بكارگيري مفاهيم پايه تجسمي در معماري داخلي درك مفاهيم پايه و عناصر بصري و مباني رنگ

مخاطبان
دانش پژوهان و علاقه مندان به طراحي داخلي و معماري

مدت
35  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 
تعاريف مباحث پايه
- هنر اوليه
- تعاريف مفاهيم پايه و عناصر بصري 
- هنر و معماري گهواره تمدن (بين النهرين)
-هنر و معماري مصر باستان
-هنر و معماري تمدن هاي اژه اي
-مباني رنگ
-شناخت عناصر كلاسيك
-هنر و معماري يونان باستان
-هنر و معماري اتروريايي
-شناخت مقوله فضا در هنر و معماري،مبحث مكان ،عوامل موثر در ادراك فضا
-هنر در معماري روم باستان و دوران صدر مسيحيت (دوران پي گرد و بازشناسي)