.: دوره های قابل ثبت نام
دپارتمان نوجوانان


گروه
14 - مهارت هاي کاربردی ويژه نوجوانان

مدت دوره
20  ساعت
گروه های ارائه شده:
کد دورهروز و ساعتثبت نام
11338 پنج شنبه یکشنبه 10:00-12:00 14:30-16:30ثبت نام