.: دوره های قابل ثبت نام
دپارتمان IT General


گروه
14 - مهارت های عمومی کامپیوتر(ICDL، ...)

مدت دوره
66  ساعت
گروه های ارائه شده:
کد دورهروز و ساعتثبت نام
11229 پنج شنبه دوشنبه 18:00-21:00ثبت نام