.: دوره های قابل ثبت نام
دپارتمان طراحی و معماری


گروه
13 - نرم افزارهای کاربردی معماری

مدت دوره
38  ساعت
گروه های ارائه شده:
کد دورهروز و ساعتثبت نام
11506 چهارشنبه دوشنبه شنبه 15:00-17:30ثبت نام