.: مشخصات دوره
تهيه نقشه هاي سه بعدي توسط نرم افزار civil 3D
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش مهارتها ي كار با نرم افزار به نقشه برداران در زمينه نقشه برداري عمران، راه، آب، خاكبرداري و خاك ريزي و قدرتمند ساختن متخصصين نقشه برداري در زمينه محاسبات  احجام خاكي

 

 
  1. آشنايي  با ويندوز.
  2. توصيه مي گردد شركت كنندگان به نرم افزار Autocadتسلط كافي داشته باشند .
 
   
   
 
3,800,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت