.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زباني در سطح فرامیانی (تکمیل سطح C1 بر اساس استاندارد CEFR)جهت علاقه مندان به زبان انگليسيشرایط شرکت کنندگان
قبولي در دوره پيشنياز و يا دارا بودن مهارت و دانش لازم در حد كتاب viewpoint 1 و شركت در آزمون تعيين سطح

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
محاوره به زبان انگليسي در سطح High intermediate و تسلط بر سطح C1, همچنين توانايي شركت در كلاسهاي IELTS مقدماتي در صورت نياز به آمادگي جهت شركت در آزمونهاي بين المللي البته بعد از شركت در تعيين سطح

مخاطبان
علاقه مندان به تقويت دانش زبان انگليسي در سطوح پيشرفته دانش آموختگان سطح HI3

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 Viewpoint is an innovative course that's based on extensive research into the Cambridge English Corpus, taking students to a higher level of proficiency to become effective communicators. Viewpoint 2 Student's Book is for young adult and adult students who have reached an upper-intermediate level of English proficiency (C1). Each of the 12 units in this book teaches the language, skills, and strategies that students need to progress beyond intermediate level and to speak and write in English naturally, effectively, and appropriately. From the same author team as the ground-breaking Touchstone series, Viewpoint 2  also draws on the Cambridge International Corpus which underpins a highly effective approach to teaching English language.

In this level we will cover the  4 units (1-4)ViewPoint2
View point 2
Unit 1: great read
Function/topics
Talk about types of literature, reading habits, and favorite authors. • Discuss the pros and cons of reading and writing blogs. Analyze and interpret a poem
Grammar
Use auxiliary verbs, to, one, and ones to avoid repeating words and phrases
Vocabulary
Idiomatic expressions for understanding (I can’t make heads or tails of it) and remembering (It ‘son the tip of my tongue) Synonyms (enduring lasting
Conversation strategies
Use stressed auxiliary verbs (do, does) before main verbs to add emphasis. Use if so to mean “if this is true”, and if not to mean “if this is not true
Speaking naturally
Stressing auxiliaries for emphasis
Listening
The blogosphere a presenter shares statistics about blogging. My interpretation is someone gives an interpretation of a poem
Reading
A brief history of poetry an article about different types of poetry through history
Writing
Write a review of a book you have enjoyed. Describe, evaluate, and recommend book. Coordinate
Adjectives. Avoid errors with yet
Unit 2: Technology
Function/topics
Talk about technology and its impact on your life. Discuss the issue of privacy vs. security. Evaluate the pros and cons of modern conveniences. Discuss how you respond to new technologies.
Grammar
Use auxiliary verbs, to, one, and ones to avoid repeating words and phrases
Vocabulary
Use stressed auxiliary verbs (do, does) before main verbs to add emphasis. Use if so to mean “if this is true”, and if not to mean “if this is not true...”
Conversation strategies
Stressing auxiliaries for emphasis
Speaking naturally
The blogosphere a presenter share statistics about blogging. My interpretation is..
Listening
Someone gives an interpretation of a poem
Reading
A brief history of poetry• an article about different types of poetry through history
Writing
Write a review of a book you have enjoyed. Describe, evaluate, and recommend
Unit 3: Society
Function/topics
Talk about different social pressures that you and others face. Discuss the challenges of starting college and other new experiences. Discuss how children put pressure on parents. Evaluate gender differences in Language
 
Grammar
Use participle clauses to link events and add information about time or reason. Add emphasis with so. That, such . . . that, even, and only
Vocabulary
Expressions with take (take advantage of, take credit for) Synonyms (often– frequently; show reveal
Conversation strategies
Express contrasting
Speaking naturally
Stress inexpression of contrast
Listening
It’s an issue. Two people discuss the challenges when kids become more independent. Language and Gender. A professor introduces a course on language and gender
Reading
Spring semester courses in Language and Society Course outlines of classes about language and society
Writing
Write an evaluation of a course. Plan and write an evaluative report. Express results in writing. Avoid errors with therefore
Unit4: Amazing World 
 Grammar
  Learning grammar points like future perfect, formal propositional expression;
Vocabulary
  Learning vocabulary and phrases about behavior of wild life, suffixes with able, impact of human on the nature, natural world, expression like what’s more, in any case, in anyevent;
Writing
 Learning how to write a persuasive about environmental concern.
 
 
موارد ازمون گیری به شرح زیر می باشد 
 

4-View point 2: Units 1-2-3

Midterm:1,215%out of 100

Listening 16 points, vocabulary, expression andgrammar 28points, reading 20points, writing 10points

Final: units 1,2,3,4out of 100

Written:T/F questions, matching, sentence question, multiple choice, essay type

Listening 16 points, vocabulary, expression andgrammar 28points, reading 20points, writing 10points

Oralexam: monologue cards 24% out of 100

Class Performance:34%out of100 

Video Book

Unit 1. Lesson B/C

 Unit 2. Lesson A/C 

Unit3.Lesson A/C

Unit4.Lesson B/C